Lejebetingelser

Lejebetingelser fastliggere på Grønnehave Strand Camping 2021

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal altid overholdes.

 
•    Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer fra lejers husstand og hjemmeboende børn under 18 år samt husdyr.
•    Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt.
•    Alle personer skal navngives, stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vogn.
•    Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.
•    Udlejning af egen vogn er ikke tilladt.
•    Du kan opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt pr. plads.
•    Læsejl, solsejl, hundehegn og lignende må ikke opføres uden særskilt aftale med lejrchefen.
•    På pladsen må der ikke lægges fliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
•    Pladsen skal være pænt ryddet op hver gang den forlades.
•    Vognen må ikke være på pladsen efter endt sæson. Faste gulve må gerne blive liggende overdækket med grøn presenning indtil sæsonen starter igen. Gælder kun for lejere til helsæson. Hver enkelte lejer har selv ansvaret for at presenninger og andre løse dele ikke river sig løs og beskadiger fx bygninger eller andre campisters gulve.  
•    Campingpladsen bruger primært fastliggergruppen på Facebook og e-mail til at distribuere information.

 

Betalingsbetingelser
•    Depositum afregnes ved aftalens indgåelse og kan ikke refunderes. Depositum helsæson: 1.500 kr. Andre sæsoner: 750 kr.
•    Restbeløbet betales senest 01-03-2021 for hel- og forsæson og 01-06-2021 for sommersæson og restbeløbet kan ikke refunderes. Betaling via overførsel til Nykredit Reg. 8117 Konto. 4924392, Mobilepay 260725, ved kontantbetaling eller med dankort.  
•    Bommen og receptionen åbner 26-03-2021. Indkørsel med vogne tillades kun hvis underlaget kan bære det. Dette afgøres af lejrchefen. 

 

Afregning af Strøm
•    Elmåler afleveres og aflæses i receptionen sidste dag i sæsonen. På de pladser hvor der er fast elmåler aflæses og afregnes dette sidste dag i sæsonen.
•    El-pakker er obligatorisk og vil blive solgt med rabat og i forbindelse med sæsonstart. Forbrug udover pakkerne afregnes med 3,75 kr. pr. kWh.

 

Gæster
•    Gæster til de pladser der har købt dagsgæstekort skal ikke melde sig i receptionen. 
•    Gæster til de pladser der ikke har dagsgæstekort skal melde sig i receptionen ved ankomst.
•    Overnattende gæster skal enten afregne ved ankomst eller afrejse. 


Parkering
•    Der må kun køre én bil ind og holde parkeret pr. plads
•    Bilen skal holdes indenfor camping-enheden. Har man ikke plads på enheden skal man parkere udenfor bommen. 
•    Gæster parkerer altid på p-pladsen. Hvis det er nødvendigt at de skal ind på pladsen, skal dette aftales med lejrchefen. Fastliggere må IKKE benytte deres egne bomkort til at lukke folk ind på pladsen.  
•    Det er ikke tilladt at oplade el-biler på campingpladsen. 

 

Affald
•    Affald skal sorteres i de opstillede containere. Metal er kun til metal, glas er kun til glas, pap og papir er kun til pap og papir, batterier er kun til batterier og restaffald skal i småt brændbart. 
•    Storskrald køres på genbrugspladsen og må IKKE placeres ved containerne.
•    Haveaffald skal IKKE i containerne men på kompostbunken eller på genbrugspladsen.

 

Bommen og bomkort
•    Bommen er lukket mellem kl. 23.00 og 07.00
•    Der må ikke køres bil på pladsen mellem kl. 23.00 og 07.00
•    Der udleveres 1 bom-kort pr. plads. Hvis man ønsker flere, kan dette fås ved at ligge et depositum på 50 kr. pr. kort.
•    Ekstra bomkort inddrages ved overtrædelse af regler der omhandler parkering.  
•    Bomkortene afleveres igen samme dag som lejemålet ophører.   
•    Ved bortkommet bomkort, afregnes 50 kr.      


Græsslåning og hækklipning
•    Det påhviler lejer at klippe græs på det lejede areal. 
•    Græsset skal klippes i sæsonen min. 1 gang hver 14. dag. 
•    Har man ikke tid til selv at slå græs, kan man lave en græspasningsordning i en kortere eller længere periode. Henvendelse i receptionen for mere information. 
•    Hækklipning står lejrcheferne for og der klippes 2 gange om året. I juni og i september. Hvis man ønsker at hjælpe, kan man henvende sig til lejrcheferne.

 

Fraflytning
•    Der vil ikke blive nogen refusion i forbindelse med fraflytning i løbet af en sæson. 
•    Har man bygget gulv i fortelt skal dette fjernes. Hvis ikke man fjerner gulvet inden afrejsedato, vil der blive rekvireret professionel hjælp, og regningen sendes til lejer. 

 

Erstatningsansvar
Campingpladsen er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes:
•    svigt i campingpladsens strømforsyning eller faciliteter, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, epidemier, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).
•    strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af campingpladsen og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af campingpladsen.
•    andre omstændigheder, som er uden for campingpladsens kontrol.